I Ddisgyblion

English

Beth mae PISA yn ei olygu?

Os ydych wedi'ch dewis i gymryd rhan yn PISA, rydych ymysg hyd at 40 o ddisgyblion ym mhob un o'r 500 o ysgolion yn y DU, a dros hanner miliwn o ddisgyblion mewn tua 80 o wledydd sydd wedi'u dewis i gymryd rhan. Mae PISA yn bwysig ac mae’n cael ei ddefnyddio gan lywodraethau ledled y byd i gynllunio sut i wella addysg.

Ar ddiwrnod yr astudiaeth bydd Gweinyddydd Prawf (fel arolygydd) yn ymweld â'ch ysgol ac yn rhedeg sesiwn. Pan fyddwch yn cyrraedd yr ystafell lle bydd yr astudiaeth yn cael ei chynnal, bydd gofyn i chi ddiffodd eich ffôn symudol, cael pensil neu bin yn barod, ac eistedd wrth gyfrifiadur. Bydd y Gweinyddydd Prawf yn darllen rhai cyfarwyddiadau ac yn ateb unrhyw gwestiynau a fydd gennych.

Yn ystod y sesiwn, gofynnir i chi ateb detholiad o gwestiynau. Bydd y prif ffocws ar ddarllen amrywiaeth o destunau, o erthyglau papur newydd i wefannau. Efallai y byddwch hefyd yn ateb rhai cwestiynau ar wyddoniaeth neu fathemateg. Mae'n annhebygol y bydd y person sy'n eistedd nesaf atoch chi yn ystod yr astudiaeth wedi ateb yr un cwestiynau â chi, gan fod gwahanol ddisgyblion yn cael cyfuniadau gwahanol o gwestiynau.

Byddwch hefyd yn cael holiadur amdanoch chi eich hun a'ch agweddau a phrofiadau yn yr ysgol. Bydd prif ffocws y cwestiynau hyn ar ddarllen a'ch gwersi Saesneg, neu gwersi Cymraeg os ydych yn mynd i ysgol cyfrwng Cymraeg neu ddwyieithog. Bydd yr holiadur hwn hefyd yn gofyn am wybodaeth ar gartrefi a theuluoedd. Byddai'n ddefnyddiol i chi wybod beth yw gwaith eich rhieni neu warcheidwaid a'u cymwysterau addysgol uchaf. Ar ddechrau'r sesiwn dywedir wrthych bod angen i chi lenwi dim ond y rhannau o'r holiadur yr ydych chi'n teimlo'n gyfforddus yn eu hateb. Gallwch ofyn i’r Gweinyddydd Prawf am unrhyw gwestiynau nad ydych yn siŵr amdanynt. Nid fydd neb yn gweld eich atebion ac eithrio'r ymchwilwyr sy'n ymwneud â'r astudiaeth. Ni fydd unrhyw enwau na gwybodaeth i'ch adnabod chi neu eich ysgol yn cael eu rhannu â OECD, na'u cynnwys mewn unrhyw adroddiadau.

Sut y bydd NFER yn edrych ar ôl fy nata?

Mae NFER yn cymryd diogelu data o ddifrif ac yn cydymffurfio â Deddf Diogelu Data 2018. Bydd unrhyw wybodaeth bersonol a gasglwn yn cael ei chadw'n ddiogel ac ni chaiff unrhyw unigolyn neu ysgol eu hadnabod, ac ni fydd modd eu hadnabod mewn unrhyw adroddiad neu gyhoeddiad. Gallwch ddarllen hysbysiad preifatrwydd PISA 2018 yma am ragor o fanylion am y wybodaeth y byddwn yn ei chasglu, sut y byddwn yn ei defnyddio, a'ch hawliau i ofyn i ni roi'r gorau i ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol.

Mae enghreifftiau o gwestiynau PISA i'w gweld yma.

Cynhelir yr astudiaeth yn yr ysgol, gan ddefnyddio cyfrifiaduron a bydd yn ystod oriau ysgol arferol. At ei gilydd, bydd yn cymryd tua 3 awr gydag egwyl yn y canol. I gydnabod eich cyfranogiad, byddwch yn derbyn tystysgrif PISA 2018.

Cyhoeddir canlyniadau'r astudiaeth yn mis Rhagfyr 2019.  Byddwn wedyn yn anfon crynodeb o'r canfyddiadau at eich ysgol gydag adroddiad am eich ysgol. Ni fydd eich enw yn cael ei gynnwys yn yr adroddiad hwn, a defnyddir yr adroddiad gan eich ysgol i weld sut y mae'n cymharu ag ysgolion eraill yn y DU.

A oes angen i mi baratoi?

Nid oes angen unrhyw baratoi, adolygu neu astudio arbennig. Mae PISA yn gyfle i chi ymarfer sgiliau asesu mewn astudiaeth lle nad oes angen unrhyw baratoi.

Ar y diwrnod, mae NFER yn argymell eich bod yn dod â'r canlynol gyda chi:

  • pin neu bensil, rhag ofn y byddwch am wneud nodiadau
  • cyfrifiannell
  • llyfr neu gylchgrawn, rhag ofn y byddwch yn gorffen yn gynnar

Sut bydd PISA yn effeithio ar fy ngwaith ysgol?

Bydd cymryd rhan yn yr astudiaeth yn helpu i ddatblygu eich sgiliau. Bydd yn cefnogi'r gwaith yr ydych yn ei wneud tuag at eich arholiadau ac yn rhoi ymarfer ychwanegol i chi o ran ateb cwestiynau ar gyfrifiadur. Ni fydd cymryd rhan yn PISA yn cael unrhyw effaith ar eich graddau. Ni fydd NFER nid yn rhannu eich atebion unigol i gwestiynau neu ganlyniadau sy'n dangos eich enw, gyda'ch ysgol.

Pwy sy'n cynnal yr astudiaeth?

Mae PISA 2018 yn cael ei ddarparu yn y DU gan y Sefydliad Cenedlaethol er Ymchwil i Addysg (NFER) ar ran yr adran addysg yn Lloegr, Llywodraeth yr Alban, Llywodraeth Cymru a'r Adran Addysg yng Ngogledd Iwerddon.

Eich cyfranogiad chi sy'n gwneud PISA yn llwyddiant, ac yr ydym yn ddiolchgar iawn i'r holl ddisgyblion sy'n cymryd rhan – diolch! Gwerthfawrogir eich cyfraniad ac mae o bwys mawr i lywodraethau'r DU a'r Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD).

Beth yr ydym wedi dysgu gan PISA?

Rhyddhawyd canlyniadau PISA 2015 ar 6 Rhagfyr 2016. Roedd y prif ffocws ar wyddoniaeth. Mae'r adroddiadau cenedlaethol ar gyfer Lloegr, yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon ar gael yma.

Mae NFER wedi cynhyrchu cyfres o bapurau briffio yn seiliedig ar ganlyniadau arolygon rhyngwladol, gan gynnwys PISA y gellir eu gweld yma.

Ewch i'n Cwestiynau Cyffredin am ragor o wybodaeth am astudiaeth PISA.