I Rieni

English

Beth mae PISA yn ei olygu?

Bydd tua 21,000 o ddisgyblion mewn dros 500 o ysgolion yn y DU yn cymryd rhan yn PISA 2018. Mae'r cyfranogiad hwn yn cyfrannu at tua hanner miliwn o ddisgyblion mewn tua 80 o wledydd sydd wedi'u dewis i gymryd rhan hefyd. Mae PISA yn bwysig gan ei fod yn cael ei ddefnyddio gan lywodraethau ledled y byd i gynllunio sut i wella addysg.

Ar ddiwrnod yr astudiaeth bydd Gweinyddydd Prawf profiadol yn ymweld ag ysgol eich plentyn ac yn arwain sesiwn PISA yn ystod oriau ysgol arferol. Yn ystod y sesiwn hon, bydd disgyblion yn ateb cwestiynau ar ddarllen, mathemateg a gwyddoniaeth ar gyfrifiadur.

Byddan nhw hefyd yn ateb holiadur am eu cefndir ac agweddau a phrofiadau yn yr ysgol. Bydd prif ffocws y cwestiynau hyn ar ddarllen a'u gwersi Saesneg, neu gwersi Cymraeg os ydyn nhw’n mynd i ysgol cyfrwng Cymraeg neu ddwyieithog. Bydd yr holiadur hwn hefyd yn gofyn am wybodaeth ar gartrefi a theuluoedd. Felly, byddai'n ddefnyddiol pe byddai disgyblion yn gwybod beth yw galwedigaethau eu rhieni neu warcheidwaid a'u cymwysterau addysgol uchaf. Ni fydd angen i'ch plentyn ateb unrhyw gwestiwn nad yw'n teimlo'n gyfforddus yn ei ateb a bydd y Gweinyddwyr Prawf wrth law i ateb unrhyw ymholiadau.

Sut y bydd NFER yn edrych ar ôl data fy mhlentyn?

Mae NFER yn cymryd diogelu data o ddifrif ac yn cydymffurfio â Deddf Diogelu Data 2018. Bydd unrhyw wybodaeth bersonol rydym yn ei chasglu yn cael ei chadw'n ddiogel. Bydd y wybodaeth y bydd NFER yn ei chasglu yn cael ei defnyddio i gymharu pa mor dda mae disgyblion o amgylch y byd yn dysgu.

Ni fydd neb yn gweld atebion eich plentyn ac eithrio'r ymchwilwyr sy'n ymwneud â'r astudiaeth. Ni fydd unrhyw enwau na gwybodaeth sy’n gallu adnabod unigolyn neu ysgol yn cael eu rhannu â OECD, na'u cynnwys mewn unrhyw adroddiadau.

Gallwch ddarllen hysbysiad preifatrwydd PISA 2018 yma am ragor o fanylion am y wybodaeth y byddwn yn ei chasglu, sut y byddwn yn ei defnyddio.

Mae enghreifftiau o gwestiynau PISA i'w gweld yma.

At ei gilydd, bydd y sesiwn yn para tua 3 awr gydag egwyl yn y canol a bydd disgyblion yn derbyn tystysgrif i ddiolch iddyn nhw am gymryd rhan. Pan fydd canlyniadau'r astudiaeth yn cael eu cyhoeddi yn Rhagfyr 2019 byddwn yn anfon crynodeb o'r canfyddiadau rhyngwladol ac adroddiad byr am yr ysgol at ysgol eich plentyn.

Pam y mae'n bwysig bod fy mhlentyn yn cymryd rhan?

Caiff disgyblion eu dethol ar hap. Mae hyn yn golygu bod yr holl ddisgyblion 15 oed yn yr ysgolion dan sylw â chyfle cyfartal o gael eu dewis. Golyga'r dethol ar hap hyn y bydd y disgyblion a ddewisir felly yn rhoi cynrychiolaeth deg o holl ddisgyblion y DU ac mae hyn yn bwysig ar gyfer astudiaeth rhyngwladol fel PISA. Os nad yw disgybl sy’n cael gwahoddiad yn cymryd rhan, ni all ef neu hi yn gael ei amnewid am ddisgybl arall. Mae yna reolau llym ynghylch nifer y disgyblion sy'n cymryd rhan yn yr astudiaeth, ac os na chyflawnir hyn, ni chaiff y data a gesglir eu hystyried yn ddigon da i ymddangos yn yr adroddiad rhyngwladol. Felly, rydym yn awgrymu’n gryf bod yr holl ddisgyblion sy’n cael gwahoddiad yn mynychu'r sesiwn asesu PISA ac yn rhoi o'u gorau yn yr asesiad.

A ddylai fy mhlentyn baratoi?

Nid oes angen unrhyw baratoi neu astudio arbennig.

Ar y diwrnod, mae NFER yn argymell bod disgyblion yn dod â'r canlynol:

  • pin neu bensil
  • cyfrifiannell
  • llyfr neu gylchgrawn, rhag ofn y byddan nhw’n gorffen yn gynnar.

A fydd PISA yn effeithio ar waith ysgol fy mhlentyn?

Bydd cymryd rhan yn PISA yn helpu i ddatblygu sgiliau eich plentyn. Bydd yn cefnogi'r gwaith y maen nhw’n ei wneud tuag at arholiadau ac yn cynnig ymarfer ychwanegol yn ateb cwestiynau ar gyfrifiadur. Ni fydd cymryd rhan yn PISA yn cael unrhyw effaith ar ganlyniadau ysgol eich plentyn. Ni fydd NFER yn rhannu unrhyw atebion unigol i gwestiynau neu ganlyniadau ag enwau, gyda'r ysgol. Dim ond crynodeb o'r canlyniadau dienw fydd yn cael eu darparu yn adroddiad trosolwg yr ysgol.

Pwy sy'n cynnal yr astudiaeth?

Mae PISA 2018 yn cael ei ddarparu yn y DU gan y Sefydliad Cenedlaethol er Ymchwil i Addysg (NFER) ar ran Llywodraeth Cymru, yr Adran Addysg yn Lloegr, Llywodraeth yr Alban, a'r Adran Addysg yng Ngogledd Iwerddon.

Cyfranogiad disgyblion sy'n gwneud PISA yn llwyddiant, ac yr ydym yn ddiolchgar iawn i'r holl ddisgyblion sy'n cymryd rhan. Gwerthfawrogir cyfraniad disgyblion yn fawr ac maen nhw o bwys mawr i lywodraethau'r DU a'r Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD).

Mae NFER wedi cynhyrchu cyfres o bapurau briffio yn seiliedig ar ganlyniadau arolygon rhyngwladol, gan gynnwys PISA y gellir eu gweld yma.

Ewch i'n Cwestiynau Cyffredin am ragor o wybodaeth am astudiaeth PISA.

Cwestiynau Sampl

Ffocws PISA 2015 oedd gwyddoniaeth. I ddeall mwy am asesiadau gwyddoniaeth PISA 2015, gweler y cwestiynau sampl ar wefan OECD. Gallwch hefyd ddarllen am y cysyniadau a'r cymwyseddau sy'n cael eu harchwilio a dysgu beth all disgyblion 15 oed ar lefelau hyfedredd gwahanol eu gwneud.

I weld rhai cwestiynau sampl Cymraeg o PISA 2015, cliciwch isod.

Holiaduron

Bydd pob disgybl ac ysgol yn llenwi holiaduron. Mae cynnwys rhai cwestiynau o astudiaethau PISA blaenorol yn caniatáu cymariaethau dros amser, ac mae cwestiynau newydd yn ein galluogi i ddeall profiadau disgyblion ac athrawon yn well o ran y pwnc dan sylw (darllen yw ffocws PISA 2018). Isod ceir enghreifftiau o holiaduron disgyblion ac ysgolion.

Holiadur disgyblion

Holiadur ysgol

Mae holiaduron ychwanegol y gall gwledydd ddewis cymryd rhan ynddyn nhw. Gofynnir i ddisgyblion yn Lloegr am ba mor gyfarwydd ydyn nhw â TGCh a bydd cwestiynau ychwanegol yn cael eu gofyn am eu profiad addysg. Mae'r Alban yn cymryd rhan yn yr holiadur athrawon a gofynnir i ddisgyblion am TGCh yn yr ysgol.