I Ysgolion

English

Pa fanteision fydd i’n hysgol o gymryd rhan?

  • Adroddiad cryno am eich ysgol yn defnyddio atebion eich disgyblion i rai o’r cwestiynau agweddol yn PISA, yn cynnwys gwybodaeth genedlaethol gymharol. Yn ystod cylchoedd blaenorol PISA, mae ysgolion wedi dweud wrthym eu bod yn cael yr adroddiadau hyn yn ddefnyddiol ar gyfer hunanwerthuso.
  • Tystysgrifau i bob disgybl ac ysgol i ddathlu eich cyfraniad gwerthfawr.
  • Y cyfle i ddweud wrthym am eich ysgol a bod yn rhan o astudiaeth sy'n dylanwadu'n uniongyrchol ar lunio polisi yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon.
  • Y cyfle i ddisgyblion gymryd rhan mewn astudiaeth fyd-eang bwysig.
  • Y cyfle i ddisgyblion ymarfer sgiliau asesu mewn astudiaeth lle nad oes angen paratoi
  • Y cyfle i gyflwyno asesiad electronig, gyda chefnogaeth NFER.

Mae NFER yn gwerthfawrogi eich cyfraniad at yr astudiaeth bwysgi hon yn fawr. Byddwn yn cefnogi ysgolion trwy gydol eu cyfranogiad a'n nod yw sicrhau bod y baich ar ysgolion mor isel â phosibl. Er enghraifft, byddwn yn anfon gweinyddwyr PISA wedi’u hyfforddi gan NFER sydd â phrofiad addysgu i gynnal yr asesiadau yn eich ysgol. Byddan nhw’n dod â phopeth i'r ysgol ac yn cynnal y sesiwn a bydd NFER yn gwneud yr holl farcio.

Mae angen ychydig o waith paratoi yn yr ysgol ac ar gyfer hyn gallwn ddarparu un diwrnod o gyflenwi. Er enghraifft, er mwyn dethol hyd at 40 o ddisgyblion ar hap i gymryd rhan gofynnwn i’ch cydlynydd ysgol enwebedig i ddarparu neu wirio rhestr o’r holl ddisgyblion 15 oed a ymrestrwyd yn eich ysgol. Byddant hefyd yn gyfrifol am drefnu ystafelloedd a sicrhau bod y disgyblion yn gwybod lle i fynd ar y diwrnod. Gofynnir i’ch cydlynydd TG enwebedig gynnal prawf byr ar gyfrifiaduron eich ysgol i sicrhau y bydd meddalwedd yr astudiaeth yn gallu rhedeg yn llwyddiannus. Byddwn yn cysylltu â’r cydlynwyr ymlaen llaw i sicrhau bod pethau’n mynd yn hwylus ar y diwrnod.

Bydd dros 500 o ysgolion ledled y DU yn cymryd rhan yn PISA 2018. Cynhaliwyd treialu maes PISA 2018 ym mis Mawrth 2017 a bydd y brif astudiaeth yn digwydd ym mis Hydref a mis Tachwedd 2018.

Beth mae hyn yn ei olygu i’n disgyblion?

Bydd y disgyblion yn ateb cwestiynau sy'n asesu darllen, mathemateg a gwyddoniaeth. Bydd y disgyblion yn ateb cwestiynau ar eu cefndir ac ar eu hagweddau a'u profiadau yn yr ysgol. Mae enghreifftiau o gwestiynau PISA i'w gweld yma.

Bydd yr astudiaeth yn digwydd yn yr ysgol, yn ystod oriau ysgol arferol. Nid oes angen unrhyw baratoi neu astudio arbennig. Bydd pob disgybl yn derbyn tystysgrif i ddiolch iddynt am gymryd rhan.

Cyfraniadau disgyblion ac athrawon yw'r hyn sy'n gwneud PISA yn llwyddiant, ac rydym yn ddiolchgar iawn i'r holl ddisgyblion a'r athrawon sy'n cymryd rhan - diolch! Mae cyfraniadau disgyblion ac athrawon yn cael eu gwerthfawrogi'n fawr ac yn bwysig iawn i lywodraethau'r DU a'r Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD).

Beth ydym ni wedi'i ddysgu o PISA?

Cyhoeddwyd canlyniadau PISA 2015 ar 6 Rhagfyr 2016. Roedd y prif ffocws ar wyddoniaeth. Gellir dod o hyd i'r adroddiadau cenedlaethol ar gyfer Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon yma.

Mae NFER wedi cynhyrchu cyfres o bapurau briffio yn seiliedig ar ganlyniadau arolygon rhyngwladol, yn cynnwys PISA y gellir eu gweld yma

Ewch i’n Cwestiynau Cyffredin am ragor o wybodaeth am astudiaeth PISA