PISA yn y DU

Sut mae fy ysgol yn elwa o gymryd rhan?

  • Y cyfle i ddweud wrthym am eich ysgol a bod yn rhan o astudiaeth sy'n dylanwadu'n uniongyrchol ar lunio polisi yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon.
  • Y cyfle i ddisgyblion gymryd rhan mewn astudiaeth fyd-eang bwysig.
  • Y cyfle i gyflwyno asesiad electronig, gyda chefnogaeth NFER.
  • Y cyfle i ddisgyblion ymarfer sgiliau asesu mewn astudiaeth lle nad oes angen paratoi.
  • Tystysgrifau i ddathlu cyfranogiad pob disgybl ac ysgol.
  • Byddwch hefyd yn derbyn adroddiad am eich ysgol gan ddefnyddio atebion eich disgyblion i rai o'r cwestiynau yn PISA gan gynnwys gwybodaeth genedlaethol gymaradwy, y mae ysgolion wedi dweud wrthym eu bod yn ei chael yn ddefnyddiol at ddibenion hunanarfarnu.

Bydd NFER yn cefnogi ysgolion trwy gydol eu cyfranogiad a'n nod yw sicrhau bod y baich ar ysgolion mor isel â phosibl. Er enghraifft, bydd gweinyddwr PISA NFER hyfforddedig â phrofiad addysgu yn cyflwyno'r astudiaeth mewn ysgolion. Bydd ein gweinyddwyr yn dod â phopeth i'r ysgol ac yn cynnal y sesiwn a bydd NFER yn gwneud yr holl farcio.

Bydd dros 600 o ysgolion ledled y DU yn cymryd rhan yn PISA 2018. Cynhaliwyd treialu maes PISA 2018 ym mis Mawrth 2017 a bydd y brif astudiaeth yn digwydd ym mis Hydref a mis  Tachwedd 2018.

Beth mae hyn yn ei olygu i’r disgyblion?

Bydd y disgyblion yn ateb cwestiynau sy'n asesu darllen, mathemateg a gwyddoniaeth. Bydd y disgyblion yn ateb cwestiynau ar eu cefndir ac ar eu hagweddau a'u profiadau yn yr ysgol. Bydd disgyblion yn yr Alban hefyd yn ateb cwestiynau sy'n asesu cymhwysedd byd-eang. Mae enghreifftiau o gwestiynau PISA i'w gweld yma.

Bydd yr astudiaeth yn digwydd yn yr ysgol, yn ystod oriau ysgol arferol. Nid oes angen unrhyw baratoi neu astudio arbennig. Bydd pob disgybl yn derbyn tystysgrif i ddiolch iddynt am gymryd rhan.

Cyfraniadau disgyblion ac athrawon yw'r hyn sy'n gwneud PISA yn llwyddiant, ac rydym yn ddiolchgar iawn i'r holl ddisgyblion a'r athrawon sy'n cymryd rhan yn PISA - diolch! Mae cyfraniadau disgyblion ac athrawon yn cael eu gwerthfawrogi'n fawr ac yn bwysig iawn i lywodraethau'r DU a'r Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD).

Beth ydym ni wedi'i ddysgu o PISA?

Cyhoeddwyd canlyniadau PISA 2015 ar 6 Rhagfyr 2016. Roedd y prif ffocws ar wyddoniaeth. Gellir dod o hyd i'r adroddiadau cenedlaethol ar gyfer Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon yma.