Ynglŷn â PISA

Beth mae'r astudiaeth PISA yn ei olygu?

Mae PISA yn asesu gwybodaeth a sgiliau pobl ifanc 15 oed mewn darllen, mathemateg a gwyddoniaeth ac fe'i datblygir ar y cyd gan aelod-wledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD).

Mae cylch tair blynedd i’r astudiaeth PISA, gan ganolbwyntio yn eu tro ar ddarllen, mathemateg a gwyddoniaeth.

Y prif ffocws yn PISA 2018 yw darllen, gyda rhai cwestiynau'n asesu mathemateg a gwyddoniaeth. Bydd disgyblion yn yr Alban hefyd yn ateb cwestiynau sy'n asesu 'cymhwysedd byd-eang', sy'n edrych ar sut mae disgyblion yn ymdrin â sefyllfaoedd sy'n delio ag eraill yn y byd modern cydgysylltiedig. Er mwyn esbonio canlyniadau, gofynnir i ddisgyblion a phenaethiaid lenwi holiaduron amdanyn nhw eu hunain a'u hysgol. Bydd yr asesiad PISA yn cael ei gynnal yn gyfan gwbl trwy ddefnyddio cyfrifiaduron.

Amserlen PISA 2018

Rhwng mis Mawrth a mis Awst 2017, cymerodd disgyblion o'r DU ac o ryw 80 o wledydd ar draws y byd ran ym mhrawf maes PISA. Unwaith y cwblhawyd y prawf maes a marciwyd ymatebion y disgyblion, dadansoddwyd y data a gasglwyd. Dewisodd y tîm ymchwil rhyngwladol y cwestiynau a weithiodd yn rhyngwladol ac y byddant felly'n rhoi'r wybodaeth fwyaf cadarn am yr hyn y gall disgyblion ei wneud, beth mae disgyblion yn ei feddwl amdanyn nhw eu hunain a’u hysgolion, a gwybodaeth am arferion addysgu ym mhob gwlad. Mae'r cwestiynau a oedd yn bodloni’r meini prawf hyn wedi'u dwyn ymlaen i'r brif astudiaeth.

O fis Chwefror 2018 - cysylltir â’r ysgolion sydd wedi'u dewis i gymryd rhan yn y brif astudiaeth gan NFER. Byddwn yn cefnogi ysgolion trwy gydol y brif astudiaeth i sicrhau bod cymryd rhan yn brofiad gwerthfawr i athrawon a disgyblion.

O fis Mawrth 2018 - bydd disgyblion ar draws y byd yn cymryd rhan ym mhrif astudiaeth PISA 2018.

Mis Hydref a mis Thachwedd 2018 - bydd disgyblion yn y DU yn cymryd rhan ym mhrif astudiaeth PISA 2018.

O fis Rhagfyr 2018 i fis Rhagfyr 2019 bydd ymchwilwyr rhyngwladol yn coladu ac yn dadansoddi'r data o'r holl wledydd sy'n cymryd rhan ac yn paratoi adroddiadau ar y canlyniadau.

Rhagfyr 2019 - bydd yr OECD yn cyhoeddi ei adroddiad rhyngwladol ar bob gwlad. Cyhoeddir adroddiadau cenedlaethol ar gyfer Cymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a'r Alban gan NFER a llywodraethau cenedlaethol y DU. Mae'r rhain yn cyflwyno tueddiadau dros amser a chymhariaeth ryngwladol o’r canfyddiadau yng ngwledydd y DU yng nghyd-destun polisi addysg cyfredol ym mhob gwlad. Mae'r wybodaeth gyd-destunol yn arbennig o werthfawr i lywodraethau ac ymchwilwyr ac mae'n gwneud PISA yn wahanol i lawer o ffynonellau cymhariaeth eraill a ddefnyddir gan lywodraethau yn y DU a ledled y byd.

How does PISA work?

PISA - Measuring student success around the world

Read the report Read the article