Ynglŷn â PISA

English

Beth mae'r astudiaeth PISA yn ei olygu?

Mae PISA yn asesu gwybodaeth a sgiliau pobl ifanc 15 oed mewn darllen, mathemateg a gwyddoniaeth ac fe'i datblygir ar y cyd gan aelod-wledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD).

Y prif ffocws yn PISA 2018 yw darllen, gyda rhai cwestiynau'n asesu mathemateg a gwyddoniaeth. Bydd astudiaeth PISA yn 2018 yn cael ei chynnal yn gyfan gwbl ar gyfrifiadur. Er mwyn ein helpu i ddeall sut y gallai gwahanol gyd-destunau effeithio ar ganlyniadau’r prawf PISA, gofynnir  hefyd i ddisgyblion a phenaethiaid lenwi holiaduron amdanyn nhw eu hunain a'u hysgol.

Amserlen PISA 2018

Rhwng mis Mawrth a mis Awst 2017, cymerodd disgyblion o'r DU ac o ryw 80 o wledydd ar draws y byd ran ym mhrawf maes PISA. Unwaith y cwblhawyd y prawf maes a marciwyd ymatebion y disgyblion, dadansoddwyd y data a gasglwyd. Dewisodd y tîm ymchwil rhyngwladol y cwestiynau a weithiodd orau yn rhyngwladol i rhoi'r wybodaeth fwyaf cywir a chadarn am yr hyn y gall disgyblion ei wneud, i deall yr hyn y mae disgyblion yn ei feddwl amdanyn nhw eu hunain a’u hysgolion, ac i gasglu  gwybodaeth am arferion addysgu ym mhob gwlad. Mae'r cwestiynau a oedd yn bodloni’r meini prawf hyn wedi'u dwyn ymlaen i'r brif astudiaeth.

O fis Chwefror 2018 cysylltwyd â’r ysgolion a ddewsiwyd i gymryd rhan yn y brif astudiaeth gan NFER. Byddwn yn cefnogi ysgolion trwy gydol y brif astudiaeth i sicrhau bod cymryd rhan yn brofiad gwerthfawr i athrawon a disgyblion.

O fis Mawrth 2018 - bydd disgyblion ar draws y byd yn cymryd rhan ym mhrif astudiaeth PISA 2018.

Mis Hydref a mis Thachwedd 2018 - bydd disgyblion yn y DU yn cymryd rhan ym mhrif astudiaeth PISA 2018.

O fis Rhagfyr 2018 i fis Rhagfyr 2019 bydd ymchwilwyr rhyngwladol yn coladu ac yn dadansoddi'r data o'r holl wledydd sy'n cymryd rhan ac yn paratoi adroddiadau ar y canlyniadau.

Rhagfyr 2019 bydd yr OECD yn cyhoeddi ei adroddiad rhyngwladol ar bob gwlad. Cyhoeddir adroddiadau cenedlaethol ar gyfer Cymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a'r Alban gan NFER a/neu lywodraethau cenedlaethol a gweinyddiaethau datganoledig y DU. Mae'r adroddiadau hyn yn cynnwys tueddiadau dros amser a chymariaethau rhyngwladol o’r canfyddiadau yng ngwledydd y DU yng nghyd-destun polisi addysg cyfredol ym mhob gwlad. Mae'r wybodaeth gefndir gyd-destunol yn arbennig o werthfawr i lywodraethau ac ymchwilwyr ac mae'n gwneud PISA yn wahanol i lawer o ffynonellau cymhariaeth eraill a ddefnyddir gan lywodraethau yn y DU a ledled y byd.

Sut mae PISA yn gweithio?

PISA – Mesur llwyddiant disgyblion ledled y byd