Prawf ar sail PISA-ar gyfer Ysgolion

Cymraeg | English

Eich adroddiad – defnyddio’r adroddiad ar gyfer gwella ysgolion

Gall eich adroddiad helpu i wella eich ysgol trwy archwilio’r deilliannau ar gyfer eich ysgol a thrwy ei enghreifftiau o strategaethau, polisïau, arferion a deilliannau o systemau addysg o gwmpas y byd, y gallwch eu defnyddio i ategu myfyrdod beirniadol ac ysgogi trafodaeth er rhagoriaeth.

Fel hyn, bydd eich adroddiad yn ategu ac yn ymestyn mesurau monitro eraill eich ysgol, yn cynorthwyo â’ch datblygiad o fewn yr ysgol ac yn cefnogi eich gweithgareddau atebolrwydd. Gall fod yn ychwanegiad defnyddiol at y dystiolaeth a gyflwynwch ar gyfer arolygiad, yn arf defnyddiol sy’n sylfaen i drafodaethau â’ch rheolwyr addysg lleol (e.e. awdurdod lleol, bwrdd addysg, cadwyn academïau neu ymddiriedolwyr eraill), ac yn gymorth mewn sgyrsiau proffesiynol â’ch staff eich hun ac ysgolion eraill yn eich rhwydwaith/ffederasiwn. Mae cyfleoedd dysgu rhwng cyfoedion a rhannu arferion effeithiol yn arfau defnyddiol yn y broses o feincnodi’n rhyngwladol er mwyn gwella. Caiff rhai dulliau o wneud defnydd o’ch adroddiad eu trafod isod.

Mae’r adroddiad yn defnyddio data cyfanredol, fel y gellir defnyddio’i ganfyddiadau i fod yn arf i gefnogi hunanwella’r ysgol. Hynny yw, ni enwir yr un disgybl yn yr adroddiad ac nid yw unrhyw gwestiwn sydd wedi’i ateb gan ddisgyblion yn eu holiadur yn canolbwyntio ar yr un athro na dosbarth penodol. Y nod yw i’r adroddiad ddarparu data gwrthrychol, dibynadwy, defnyddiol i’ch ysgol, a fydd yn ategu ac yn ymestyn eich data presennol, er mwyn i’r ysgol werthuso’r deilliannau a’u defnyddio’n adeiladol i wella’r profiad addysgol i bawb dan sylw.

Pan fyddwch yn defnyddio deilliannau’ch adroddiad at y diben hwn, ystyriwch bob elfen o’r profiad ysgol a allai gefnogi gwelliant, ochr yn ochr â data a gwybodaeth berthnasol arall sydd gennych am eich ysgol a’i pherfformiad (gan nad un dimensiwn yn unig sydd i addysgu effeithiol er mwyn cael deilliannau gwell i ddisgyblion ac nid yw un adroddiad yn crynhoi hyn ychwaith). Cyfuno gwybodaeth o amrywiol ffynonellau fydd yn rhoi’r darlun cyfoethocaf i chi o’ch ysgol ac yn eich helpu i wneud penderfyniadau mwy gwybodus am unrhyw newid sydd ei angen. Hwyrach y sylwch fod rhai canfyddiadau’n cael eu hailadrodd mewn gwahanol ffynonellau gwybodaeth, tra bod eraill yn gwrthddweud ei gilydd. Gall y ddau fath fod yn ddefnyddiol: mae deilliannau wedi’u hailadrodd yn dilysu, tra bod tystiolaeth sy’n gwrthdaro yn gallu codi cwestiynau sy’n cynnig gwybodaeth a syniadau pellach (e.e. Pam mae’r canfyddiadau’n wahanol? Beth mae hyn yn ei ddweud wrthym am wahanol gyd-destunau ar gyfer dysgu? A yw hyn yn golygu bod arnom angen atebion gwahanol i’r un broblem mewn cyd-destunau gwahanol?).

Gallai elfennau o’r profiad ysgol sy’n werth eu harchwilio gynnwys arweinyddiaeth, y cwricwlwm (cynnwys, dull a phwyslais), yr amgylchedd dysgu, profiad y disgyblion, strategaethau addysgu, adleoli staff, datblygiad staff, systemau cymorth (i staff a disgyblion), agweddau a hyder disgyblion, ac ymgysylltiad cymunedol, ymhlith eraill.

Syniadau pellach ar gyfer defnyddio eich adroddiad:

 

Ynglyn â’r adroddiad

 

Sut i archebu