Prawf ar sail PISA-ar gyfer Ysgolion

Cymraeg | English

Eich adroddiad – Defnyddio’r adroddiad ar gyfer gwella ysgol

Ynglyn â’r adroddiad | Adrannau a chynnwys yr adroddiad
Defnyddio’r adroddiad ar gyfer gwella ysgolion

Defnyddio’r adroddiad yn eich ysgol
Defnyddio’r adroddiad mewn rhwydwaith neu ffederasiwn

Defnyddio’r adroddiad i gefnogi arolygiad neu ddilysu

Yn nodweddiadol, bydd prosesau arolygu neu ddilysu allanol yn adolygu ansawdd darpariaeth eich ysgol, deilliannau’r disgyblion ac arweinyddiaeth eich ysgol. Mae’n bosibl y byddant hefyd yn bwrw golwg ar waith cynllunio’ch ysgol ar gyfer gwella a’i gallu i gyflawni newid. Gall eich adroddiad ar Brawf Seiliedig ar PISA i Ysgolion ategu eich gwaith paratoi a’ch hunanwerthuso parhaus yn yr holl feysydd hyn.

Bydd eich adroddiad yn ategu’r mathau eraill o dystiolaeth a ddefnyddiwch yn hunanwerthusiad eich ysgol ac wrth baratoi ar gyfer arolygu/dilysu, gan ddarparu darlun cyfoethocach o fywyd yn eich ysgol a dadansoddiad ehangach/dyfnach o faterion sy’n codi a strategaethau sydd wedi’u mabwysiadu i fynd i’r afael â nhw. Trwy ddangos eich bod wedi dadansoddi gwybodaeth o ffynonellau lluosog, gallwch ddangos i arolygwyr/dilyswyr barodrwydd eich ysgol i werthuso meysydd allweddol a’i hymrwymiad i wella. O gofio bod Prawf Seiliedig ar PISA i Ysgolion yn asesu agweddau gwahanol ar ddysgu o gymharu ag asesiadau eraill, gallai eich adroddiad ddilysu ac ychwanegu manylion gwahanol at rai o’r casgliadau am hyd a lled y cyrhaeddiad yn eich ysgol, a thrwy hynny gallwch gyflwyno achos cryf o blaid effeithiolrwydd yr ysgol a/neu’r rhesymeg dros unrhyw dargedau datblygu a fabwysiadwyd. I’r gwrthwyneb, bydd unrhyw feysydd tystiolaeth sy’n gwrthdaro yn eich adroddiad yn cynnig safbwyntiau eraill ar sail y wybodaeth wahanol a gasglwyd, a gallai’r rhain gynnig rhesymeg sy’n cefnogi targedau datblygu neu newidiadau eraill a gynigir. Yn y naill neu’r llall, bydd y defnydd ar adroddiad eich ysgol yn dangos bod arweinwyr yr ysgol yn ymrwymo i wella a gwerthuso’n eang ac yn ofalus.

Bydd union natur y dystiolaeth ategol y gall eich ysgol ei defnyddio o’ch adroddiad yn amrywio yn ôl y deilliannau penodol ar gyfer eich ysgol. Rhoddir rhai enghreifftiau isod, ond gallech sylwi ar ffyrdd posibl eraill o ddefnyddio’ch adroddiad yn hyn o beth, ar sail anghenion ac amcanion penodol eich ysgol (gweler Defnyddio’r adroddiad yn eich ysgol a Defnyddio’r adroddiad mewn rhwydwaith neu ffederasiwn).

Bydd eich adroddiad yn dangos ansawdd darpariaeth eich ysgol, nid yn unig o ran deilliannau academaidd ond hefyd amgyffrediad disgyblion o’u hamgylchedd dysgu a’u hunaneffeithiolrwydd wrth ddysgu. Felly, bydd yn eich galluogi i gyflwyno data a gasglwyd yn annibynnol am amgyffrediad disgyblion o’r hinsawdd dysgu yn yr ysgol. Bydd hyn yn ddefnyddiol ar gyfer ategu unrhyw dystiolaeth a ddarparwch sydd â pholisi’n sylfaen iddi (e.e. polisïau ymddygiad, systemau cymorth dysgu, polisïau datblygu staff), ac yn ategu arsylwadau’r arolygwyr/dilyswyr eu hunain hefyd. Yn yr un modd, cewch dystiolaeth o’r adroddiad am lefelau hyder a chymhelliant disgyblion, a bydd y rhain yn ategu eich hunanwerthusiad ac yn sylfaen i unrhyw dargedau neu gamau gweithredu sy’n anelu at welliannau yn y meysydd hyn.

Trwy adroddiad eich ysgol, byddwch yn gallu dangos eich bod yn gwerthuso ansawdd yr addysgu a’r dysgu yn eich ysgol yn rhagweithiol, yn nhermau absoliwt ac yn nhermau gwerth ychwanegol hefyd, mewn cyd-destunau cenedlaethol a byd-eang. Bydd y data cyfoethog sy’n sylfaen i’ch adroddiad yn caniatáu i’ch ysgol fynd ymhell y tu hwnt i gasgliadau gor-syml ar sail sgoriau prawf cyfartalog yn unig ac yn eich galluogi chi i amlygu’r effeithiau mwy cymhleth neu gynnil, a all fod yn ddefnyddiol tu hwnt wrth hunanwerthuso’r ysgol. Yn ogystal, bydd targedau neu strategaethau a dulliau newydd eraill sy’n dilyn o feincnodi cyflawniad eich disgyblion yn genedlaethol ac yn rhyngwladol yn arwydd o’ch ymrwymiad i gynllunio ar gyfer amgylchedd dysgu gwell a deilliannau gwell i ddisgyblion (p’un ai i bawb, neu i grwpiau penodol o ddisgyblion neu mewn pynciau penodol). Trwy ddefnydd parhaus ar Brawf Seiliedig ar PISA i Ysgolion, gallwch werthuso pa mor effeithiol y mae eich ysgol yn bodloni’r targedau hynny a naill ai dangos cynnydd neu ddarparu rhesymeg dros dargedau diwygiedig, fel y bo’n berthnasol.

Bydd astudiaethau achos yn adroddiad eich ysgol yn archwilio arweinyddiaeth gadarn ac effeithiol a, lle y bu’r rhain yn ddefnyddiol o ran hunanwerthuso’r ysgol a gosod targedau ar ei chyfer, gellir eu darparu fel tystiolaeth ategol i’ch proses arolygu/ddilysu. Yn yr un modd, os gwnaeth adroddiad eich ysgol ysgogi sgyrsiau proffesiynol mewn ysgolion yn eich ardal neu ryngddynt, neu gydag addysgwyr mewn rhwydwaith ehangach, gellir darparu hyn hefyd yn dystiolaeth o hunanwerthuso ac ymdrech i wella. Hefyd, gall cymryd rhan yn unig yn y Prawf Seiliedig ar PISA i Ysgolion ddangos arweinyddiaeth effeithiol, pan fydd cymryd rhan yn rhan o strategaeth glir i adolygu, hysbysu a datblygu.

Mae’r posibiliadau o ran defnyddio adroddiad eich ysgol i ategu prosesau hunanwerthuso ac arolygu/dilysu yn lluosog ac amrywiol. Gallai unrhyw achlysur pan fydd adroddiad eich ysgol ar Brawf Seiliedig ar PISA i Ysgolion yn ysgogi sgwrs broffesiynol fod yn dystiolaeth ddefnyddiol o hunanwerthuso ac awydd i wella ac, felly, gellid cyflwyno hyn yn dystiolaeth ategol mewn prosesau hunansasesu ac arolygu/dilysu.

Ynglyn â’r adroddiad | Adrannau a chynnwys yr adroddiad | Defnyddio’r adroddiad ar gyfer gwella ysgolion

Defnyddio’r adroddiad mewn rhwydwaith neu ffederasiwn | Defnyddio’r adroddiad i gefnogi arolygiad neu ddilysu

 

Sut i archebu