Prawf ar sail PISA-ar gyfer Ysgolion

Cymraeg | English

Eich adroddiad – Defnyddio’r adroddiad at ddiben gwella ysgol

Ynglyn â’r adroddiad | Adrannau a chynnwys yr adroddiad
Defnyddio’r adroddiad ar gyfer gwella ysgolion

Defnyddio’r adroddiad yn eich ysgol
Defnyddio’r adroddiad i gefnogi arolygiad neu ddilysu

Defnyddio’r adroddiad mewn rhwydwaith neu ffederasiwn

Os yw eich ysgol wedi cymryd rhan yn y Prawf Seiliedig ar PISA i Ysgolion fel rhan o rwydwaith neu ffederasiwn o ysgolion, mae’n bosibl eich bod eisoes wedi penderfynu rhannu eich canlyniadau gyda’ch ysgolion partner. Os felly, bydd y syniadau a roddir ar gyferdefnyddio’r adroddiad yn eich ysgol yn berthnasol o hyd ond gall sgyrsiau am yr hyn sy’n debyg ac yn wahanol mewn deilliannau ar draws y rhwydwaith/ffederasiwn, y rhesymau posibl dros y rhain, a strategaethau ar gyfer gwella a allai fod yn ddefnyddiol, ategu’r syniadau hyn. Yn ogystal, bydd y canfyddiadau ymchwil cefndirol a roddir yn eich adroddiad/adroddiadau yn llywio’ch trafodaethau a gallent gynnig mannau cychwyn ychwanegol ar gyfer archwilio ymhellach i feysydd o ddiddordeb.

Os yw eich ysgol yn rhan o rwydwaith/ffederasiwn ond nid yw eich ysgolion partner wedi cymryd rhan yn y Prawf Seiliedig ar PISA i Ysgolion, gallech o hyd ystyried rhannu eich canlyniadau a gofyn i’ch partneriaid am eu myfyrdodau. Hwyrach y bydd ganddynt amgyffrediad sy’n wahanol i chi, a allai ysgogi pwyntiau datblygu defnyddiol pellach, neu lwybrau pellach i’w hystyried, a allai helpu i gryfhau perfformiad eich ysgol yn y pen draw.

Mae’n bosibl y byddwch hefyd am ystyried rhannu eich adroddiad (neu elfennau ohono) gyda rhanddeiliaid allweddol (fel eich awdurdod/bwrdd addysg lleol neu ddarparwr academi/darparwr arall, corff llywodraethu/bwrdd llywodraethu/ymddiriedolwyr, rhieni a disgyblion), efallai i ddangos llwyddiant neu esbonio newidiadau arfaethedig.

Ynglyn â’r adroddiad | Adrannau a chynnwys yr adroddiad | Defnyddio’r adroddiad ar gyfer gwella ysgolion

Defnyddio’r adroddiad mewn rhwydwaith neu ffederasiwn | Defnyddio’r adroddiad i gefnogi arolygiad neu ddilysu

 

Sut i archebu