Prawf Seiliedig ar PISA i Ysgolion

Cymraeg | English

Eich adroddiad – adrannau a chynnwys yr adroddiad

Drwy gydol yr adroddiad, fe welwch:

Oherwydd y bydd eich adroddiad hefyd yn cynnwys dolenni sy’n rhoi mynediad ‘un clic’ at ymchwil, adroddiadau ac adnoddau ychwanegol perthnasol gan yr OECD (e.e. cyfres o fideos sy’n dangos addysgwyr a llunwyr polisïau o bedwar ban byd yn disgrifio sut y gwnaethant lwyddo i wella canlyniadau disgyblion), bydd eich adroddiad yn cael ei ddarparu ar-lein, ar ffurf pdf, trwy dudalen borth NFER eich ysgol.

Bydd eich adroddiad yn gyfrinachol i’ch ysgol ac yna gallwch ddewis gyda pha asiantaethau a grwpiau eraill (os o gwbl) y dymunwch ei rannu. Gallai’r rhain gynnwys ysgolion partner (yn enwedig os yw eich ysgol wedi dewis cymryd rhan mewn rhwydwaith neu ffederasiwn), eich awdurdod lleol/ bwrdd addysg neu ddarparwr academi/darparwr arall, corff llywodraethu/bwrdd llywodraethu/ymddiriedolwyr, rhieni, disgyblion neu randdeiliaid allweddol eraill. Bydd gan NFER a’r OECD gopïau o adroddiad pob ysgol, ond ni fyddant yn cyhoeddi’r rhain nac yn eu rhoi i bartïon eraill oni bai y cafwyd caniatâd penodol.

Cliciwch ar deitlau’r adrannau i weld esboniad manwl o bob adran:

Crynodeb o ganlyniadau eich ysgol

Bydd yr adran hon yn rhoi crynodeb o’r canfyddiadau a amlinellir yng ngweddill eich adroddiad. Bydd yn rhoi sgoriau cyffredinol eich ysgol ynghyd â disgrifiadau o sut y cyfrifwyd y rhain, ac yn amlinellu sut mae’r sgoriau hynny’n cymharu ag ysgolion eraill yn y Deyrnas Unedig. Bydd yn crynhoi sut mae eich ysgol yn cymharu’n rhyngwladol ar gyfer pob pwnc. Hefyd, bydd yn dangos canran eich disgyblion ar bob un o chwe lefel hyfedredd PISA.

Canllaw i ddarllenwyr

Er mwyn cyflwyno’r cefndir, bydd yr adran hon yn yr adroddiad yn eich tywys trwy gynnwys yr adroddiad, gan eich cynorthwyo i ddeall sut mae Prawf Seiliedig ar PISA i Ysgolion yn wahanol i brif astudiaethau PISA. Bydd yn datgan ffynonellau’r data a’r wybodaeth arall sy’n sylfaen i’r adroddiad, ac yn eich tywys drwy’r cysyniadau ystadegol allweddol, y derminoleg a’r confensiynau a ddefnyddir yn yr adroddiad, gan gynnwys arwyddocâd ystadegol, cyfyngau hyder a chyfeiliornad safonol. Yn ogystal, bydd yn rhestru’r prif dalfyriadau a ddefnyddir yn yr adroddiad ac yn amlygu rhagor o wybodaeth am PISA.

Adran 1 - Cyflwyniad: Deall canlyniadau eich ysgol

Mae’r adran hon yn darparu’r sail ar gyfer gweddill eich adroddiad. Bydd yn:

Adran 2 – Beth mae disgyblion yn eich ysgol yn ei wybod ac yn gallu ei wneud mewn darllen, mathemateg a gwyddoniaeth

Bydd yr adran hon yn cynnig trosolwg o berfformiad eich ysgol yn y Prawf Seiliedig ar PISA i Ysgolion ac yn ei gymharu â’r prif ganfyddiadau yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Rhoddir mwy o fanylion am gyd-destunau cenedlaethol a rhyngwladol deilliannau eich ysgol mewn adrannau diweddarach.

Bydd yr adran hon yn disgrifio beth mae eich disgyblion yn ei wybod ac yn gallu ei wneud yn y tri pharth asesu, sef darllen, mathemateg a gwyddoniaeth, gan ganolbwyntio ar ddosbarthiad y disgyblion uchaf ac isaf eu perfformiad ac ar y mathau o dasgau y gall disgyblion ar wahanol lefelau eu cyflawni. Hefyd, bydd yr adran yn dangos sut mae eich ysgol yn perfformio o gymharu ag ysgolion ar draws eich gwlad. Darperir gwybodaeth gefndir a gafwyd o astudiaethau perthnasol yr OECD er mwyn rhoi’r canfyddiadau mewn cyd-destun. Bydd perfformiad bechgyn a merched yn eich ysgol (os yw hyn yn berthnasol) yn cael ei gymharu hefyd, ynghyd ag ystyriaeth o sut y mae unrhyw wahaniaethau’n cymharu â’r darlun cenedlaethol a rhyngwladol.

Yn ogystal â throsolwg ar berfformiad eich disgyblion, bydd yr adran hon yn darparu dadansoddiad manylach o’u perfformiad o gymharu â chwe lefel hyfedredd PISA ar gyfer y tri phwnc sy’n cael eu hasesu: darllen, llythrennedd mathemategol a llythrennedd gwyddonol. Bydd gwybodaeth gyd-destunol yn seiliedig ar ymchwil perthynol yn cael ei chynnwys.

Adran 3 – Ymgysylltiad Disgyblion a’r Amgylchedd Dysgu yn Eich Ysgol mewn Cyd-destun Rhyngwladol

Trosolwg: Bydd yr adran hon wedi’i seilio ar ymatebion y disgyblion i’r holiadur cyd-destunol a gwblhawyd ganddynt yn ystod yr asesiad. Bydd yn disgrifio canfyddiad eich disgyblion o’r berthynas rhwng athrawon a disgyblion yn eich ysgol a’r hinsawdd disgyblu yn yr ystafelloedd dosbarth, ac adroddiadau eich disgyblion am eu hagweddau at ddysgu. Yn ogystal, bydd yn disgrifio sut mae arferion darllen disgyblion a’u hymwybyddiaeth o strategaethau dysgu effeithiol yn perthyn i’w sgiliau darllen, a bydd yn amlinellu faint o hyder a chymhelliant sydd gan eich disgyblion o ran dysgu mathemateg a gwyddoniaeth o gymharu â disgyblion eraill yn eich gwlad. Fel yn yr adroddiad cyfan, bydd y deilliannau’n cael eu cyfansymio: mae addo cyfrinachedd fel hyn yn caniatáu i ddisgyblion ateb yn rhydd, gan sicrhau dilysrwydd y data a gesglir.

Yr hinsawdd disgyblu: Bydd amgyffrediad disgyblion ynghylch hinsawdd disgyblu’r ysgol yn cael eu hamlinellu mewn perthynas â’u cyflawniad mewn darllen a mathemateg. Caiff hyn hefyd ei gymharu â deilliannau disgyblion mewn ysgolion tebyg (h.y. ysgolion â phroffil economaidd-gymdeithasol tebyg) yn y Deyrnas Unedig. Sylwer na fydd cymariaethau rhyngwladol o ymatebion disgyblion yn cael eu darparu yn yr adran hon, oherwydd mae’n bosibl na fydd disgyblion mewn gwahanol wledydd wedi defnyddio’r un meini prawf wrth asesu’r amgylchedd dysgu. Fodd bynnag, gosodir canfyddiadau yn yr adran hon yng nghyd-destun yr hyn a wyddom am amgylcheddau dysgu effeithiol o gwmpas y byd.

Y berthynas rhwng athrawon a disgyblion: Bydd barn y disgyblion am ansawdd eu perthynas gyffredinol a'r athrawon yn eich ysgol yn cael ei dangos ar ffurf graffiau, a’i chymharu â barn disgyblion mewn rhannau eraill o’r Deyrnas Unedig. Bydd y farn hon hefyd yn cael ei phlotio yn erbyn perfformiad yr ysgol yn asesiad mathemateg PISA ac yn cael ei chymharu â deilliannau mathemateg disgyblion mewn ysgolion â phroffil economaidd-gymdeithasol tebyg.

Arferion darllen disgyblion: Bydd canran eich disgyblion ym mhob un o’r chwe ‘phroffil darllenwr’ yn cael ei ddangos (bydd eich disgyblion yn cael eu gosod mewn categorïau yn ôl eu hadroddiadau am eu harferion darllen; hynny yw, beth a pha mor aml y maent yn darllen rhywbeth am eu bod eisiau gwneud hynny a’r strategaethau a ddefnyddiant i brosesu gwybodaeth ysgrifenedig). Dangosir perfformiad darllen cyfartalog eich disgyblion ym mhob proffil, a chaiff hwn ei ddangos ochr yn ochr â data cymharol ar gyfer disgyblion mewn detholiad o wledydd eraill.

Agweddau disgyblion at fathemateg a gwyddoniaeth: Amlinellir ymatebion disgyblion i gwestiynau yn ymwneud â’u cymhelliant a’u hymdeimlad o hunaneffeithiolrwydd mewn mathemateg a gwyddoniaeth. Bydd y deilliannau hunaneffeithiolrwydd yn dangos lefelau hyder disgyblion ynghylch gwahanol dasgau dysgu mathemategol a gwyddonol, a bydd y deilliannau cymhelliant yn dangos agweddau disgyblion at ddysgu mathemateg a gwyddoniaeth, gan gynnwys y gwerth cyfryngol a roddant ar y pynciau hyn. Bydd deilliannau eich ysgol yn cael eu cymharu â deilliannau’r Deyrnas Unedig gyfan. Hefyd, bydd eich adroddiad yn cynnwys graffiau’n dangos sgoriau mathemateg a gwyddoniaeth y grwpiau o ddisgyblion mwyaf a lleiaf hyderus yn eich ysgol, a’r disgyblion sydd uchaf ac isaf eu cymhelliant.

Adran 4 – Eich Ysgol o Gymharu ag Ysgolion Tebyg yn Eich Gwlad

Bydd yr adran hon yn eich adroddiad yn canolbwyntio ar y berthynas rhwng statws economaidd-gymdeithasol disgyblion yn eich ysgol a’u perfformiad yn y Prawf Seiliedig ar PISA i Ysgolion. Bydd deilliannau pob un o’r tri phwnc yn cael eu dangos ar ffurf graffiau, wedi’u plotio ochr yn ochr â data cymharol PISA i’r Deyrnas Unedig gyfan. Rhoddir arweiniad ar ddehongli’r graffiau hyn. Yn ogystal, bydd eich adroddiad yn cymharu canlyniadau eich ysgol ar gyfer pob un o’r tri phwnc, wedi’u plotio ochr yn ochr â chanlyniadau’r ysgolion yn y Deyrnas Unedig sydd â phroffil economaidd-gymdeithasol tebyg. Bydd y siartiau hyn yn dangos a yw eich ysgol yn gwasanaethu disgyblion llawn cystal ar draws y tri phwnc neu a oes meysydd o gryfder cymharol a meysydd y mae angen eu datblygu. Yn ogystal, byddant yn dangos pa mor dda y mae ysgolion â statws economaidd-gymdeithasol tebyg yn gwasanaethu eu disgyblion ar draws y pynciau.

Bydd yr adran hon hefyd yn dangos canlyniadau eich ysgol wedi’u haddasu i gyfrif am statws economaidd-gymdeithasol ac yn cymharu’r data hwnnw wedi’i addasu â data PISA tebyg ar gyfer ysgolion a gynhelir/academïau yn y Deyrnas Unedig ac ar gyfer ysgolion annibynnol yn y Deyrnas Unedig, a fydd yn caniatáu i chi weld pa mor dda y mae eich ysgol yn darparu ar gyfer disgyblion ar ôl cyfrif am effaith statws economaidd-gymdeithasol.

Adran 5 – Canlyniadau eich ysgol mewn cyd-destun rhyngwladol

Bydd yr adran hon yn gosod perfformiad eich ysgol ym mhob un o’r tri phwnc mewn cyd-destun rhyngwladol at ddiben meincnodi. Bydd eich ysgol yn cael ei chymharu ag ysgolion eraill yn y Deyrnas Unedig ac mewn detholiad o wledydd eraill (yn bennaf y rhai sy’n perfformio orau neu sydd wedi cynnal diwygiadau sylweddol ac wedi gweld gwelliannau mewn deilliannau dysgu). Bydd cyfres o graffiau’n dangos sut mae perfformiad eich ysgol yn cymharu nid yn unig o safbwynt sgôr gymedrig, ond hefyd o safbwynt canraddau, statws economaidd-gymdeithasol a lefelau hyfedredd. Bydd enghreifftiau o sut mae systemau addysg wedi gwella ysgolion, mynd i’r afael â pherfformiad isel a meithrin doniau disgyblion yn cael eu cynnwys hefyd, ynghyd â thrafodaethau ar: beth sy’n gwneud ysgol lwyddiannus a dysgu llwyddiannus; medrau dysgu gydol oes; y cwricwlwm yn yr 21ain ganrif; anfantais a chynhwysiant.

Cyfeiriadau ac atodiadau

Bydd eich adroddiad yn cynnwys cyfeiriadau at unrhyw ymchwil sydd wedi’i grybwyll yn eich adroddiad ac atodiadau sy’n cynnwys gwybodaeth gefndirol berthnasol. Er enghraifft, fe welwch fod yr adroddiad enghreifftiol yn cynnwys crynodeb technegol, trosolwg o’r broses asesu, enghreifftiau o gwestiynau’r prawf, a thablau o ganlyniadau perthnasol ar gyfer pob gwlad ac economi a gymerodd ran yng nghylch cyhoeddedig diweddaraf prif astudiaeth PISA.