Prawf Seiliedig ar PISA i Ysgolion

Cymraeg | English

Mae teclyn asesu ysgolion, sy’n seiliedig ar astudiaeth PISA a gynhelir bob tair blynedd gan y Sefydliad er Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD), wedi’i ddylunio ar gyfer ysgolion a rhwydweithiau o ysgolion sydd â diddordeb mewn meincnodi yn erbyn safonau cenedlaethol a rhyngwladol er mwyn gwella eu hysgolion. Mae’r asesiad yn rhoi cyfle unigryw i ysgolion gymryd rhan mewn cyfres o brofion, tebyg i brif astudiaeth PISA, sydd wedi’u dylunio i asesu pa mor dda y gall disgyblion 15 oed ddefnyddio eu gwybodaeth am fathemateg, darllen a gwyddoniaeth mewn sefyllfaoedd go iawn ac mewn cyd-destunau anghyfarwydd.

Prif fanteision

Mwy o wybodaeth am yr astudiaeth gan OECD

 

Cymryd rhan mewn Prawf Seiliedig ar PISA i Ysgolion

Bydd NFER yn gweithio gyda chi i hwyluso’r broses. Mae ein gwasanaeth yn cynnwys:

  • porth ar-lein lle gallwch gyflwyno eich data am ddisgyblion. Byddwn yn dewis sampl o ddisgyblion 15 oed ohono i sefyll y prawf (84 o ddisgyblion fesul ysgol)*.
  • bydd un o weinyddwyr profion NFER yn gweinyddu’r profion a’r holiaduron i ddisgyblion gyda’r disgyblion yn eich ysgol ar adeg gyfleus yn ystod y cyfnod a neilltuir ar gyfer y profion.
  • bydd NFER yn marcio’r profion ac yn casglu'r data o’r profion a holiaduron y disgyblion.
  • bydd eich ysgol yn cael adroddiad cynhwysfawr i ddangos sut rydych yn cymharu ag ysgolion mewn gwledydd eraill ac yn y DU

Mwy am y broses

*os oes llai nag 84 o ddisgyblion yn eich carfan, hwyrach y gallwch gymryd rhan yn y prawf o hyd. Cysylltwch â ni i drafod hyn.