Prawf Seiliedig ar PISA i Ysgolion

Cymraeg | English

Ynglyn â’r adroddiad

Mae eich adroddiad ar Brawf Seiliedig ar PISA i Ysgolion yn adroddiad trylwyr, pwrpasol, sy’n cynnwys gwybodaeth gyfanredol am wybodaeth gymhwysol a chymwyseddau eich disgyblion mewn darllen, mathemateg a gwyddoniaeth, ynghyd â’u hagweddau at ddysgu a’u barn am yr amgylchedd dysgu yn yr ysgol.

Lawrlwytho adroddiad enghreifftiol

Bydd eich adroddiad yn cynnwys gwybodaeth gefndirol am yr asesiadau a sut y cafwyd y canlyniadau, ynghyd ag arweiniad ar sut i ddehongli canlyniadau eich ysgol. Gan fod y disgyblion 15 oed a wnaeth gymryd rhan wedi’u dewis ar hap, byddwch yn gallu cymhwyso’r canlyniadau yn eich adroddiad at boblogaeth gyfan y disgyblion 15 oed yn eich ysgol yn gyffredinol.

Bydd yr adroddiad yn archwilio’r berthynas rhwng deilliannau asesu a newidynnau cefndirol, fel proffil economaidd-gymdeithasol eich disgyblion ac amgylchedd dysgu eich ysgol. Hefyd, bydd yn rhoi cyflawniadau eich disgyblion yn eu cyd-destun, o gymharu â deilliannau PISA yn y Deyrnas Unedig ac yn fyd-eang. Bydd hyn yn caniatáu i chi feincnodi perfformiad eich disgyblion yn erbyn perfformiad eu cyfoedion yn y Deyrnas Unedig ac yn rhai o’r ysgolion gorau eu perfformiad yn y byd.

Yn fyr, lluniwyd yr adroddiad i’ch helpu i ddeall yn well i ba raddau y mae gan eich disgyblion y sgiliau sy’n ofynnol yn yr economi fyd-eang heddiw, ac i ysgogi myfyrdod a thrafodaeth a all ddylanwadu ar hunanasesu a gwella ysgolion.

Adrannau a chynnwys yr adroddiad | Defnyddio’r adroddiad ar gyfer gwella ysgolion
Perthnasedd i brif brawf PISA

The mix of generic and school specific coverage in the final document is excellent. - Mr P. Derham, Westminster School

Sut i archebu