Prawf Seiliedig ar PISA i Ysgolion

Cymraeg | English

Ynglyn â’r prawf

Mae’r Prawf Seiliedig ar PISA i Ysgolion yn asesiad sydd wedi’i ddylunio i asesu pa mor dda y gall disgyblion 15 oed ddefnyddio eu gwybodaeth am fathemateg, darllen a gwyddoniaeth mewn sefyllfaoedd go iawn ac mewn cyd-destunau anghyfarwydd.

Yn ogystal â’r asesiad, mae holiadur cyd-destunol yn rhoi gwybodaeth bwysig i chi am gefndiroedd economaidd-gymdeithasol eich disgyblion, eu hagweddau at eu hamgylchedd dysgu, a’u diddordebau mewn darllen, mathemateg a gwyddoniaeth.

Beth fydd y prawf?

Mae’r Prawf Seiliedig ar PISA i Ysgolion yn brawf papur a phensil 3 awr 15 munud o hyd sy’n cynnwys holiadur disgyblion sy’n para 35 munud. Ni ddylai’r asesiad cyfan bara mwy na thair awr a hanner.

Bydd NFER yn samplu tua 84 o ddisgyblion 15 oed ar hap i sefyll yr asesiad yn eich ysgol. Mae’r prawf wedi’i ddylunio ar gyfer disgyblion rhwng 15 mlwydd a deufis oed ac 16 mlwydd a deufis oed ar yr adeg y gweinyddir yr asesiad. Bydd angen i ysgolion roi rhestr lawn o’r holl ddisgyblion sydd o’r oed hwn i NFER drwy ein porth diogel. Mae’n broses rwydd a rhoddir cyfarwyddiadau llawn.

Bydd yr holl brofion a holiaduron mewn ysgolion yn cael eu gweinyddu gan weinyddwyr a benodwyd gan NFER sy’n gyfarwydd ag amgylchedd yr ystafell ddosbarth. Y rhain fydd yn gyfrifol am ddosbarthu’r prawf a choladu deunyddiau mewn ysgolion. NFER fydd yn gwneud yr holl farcio.

It has helped to add another dimension to department self-evaluation. Blessed Edward Jones Catholic School, Denbighshire

Prawf Seiliedig ar PISA i Ysgolion ac astudiaethau rhyngwladol eraill

Os yw eich ysgol wedi’i dewis ar gyfer astudiaeth gymharu ryngwladol fel Rhaglen OECD er Asesiad Disgyblion Rhyngwladol (PISA) neu Dueddiadau IEA mewn Astudiaethau Mathemateg a Gwyddoniaeth (TIMSS), gallwch (os ydych yn dymuno) gofrestru ar gyfer y Prawf Seiliedig ar PISA i Ysgolion hefyd. Fodd bynnag, bydd disgwyl i chi o hyd gymryd rhan yn yr astudiaeth ryngwladol y mae eich ysgol wedi’i dewis ar ei chyfer. Mwy o wybodaeth

Diogelu data

Mae NFER yn cadw’n gaeth at y Ddeddf Diogelu Data a bydd yr holl ymatebion a'r data a ddarperir yn ystod yr astudiaeth yn cael eu trin yn gyfrinachol gan y tîm ymchwil. Ni fydd NFER yn datgelu enwau unigolion neu ysgolion sy’n rhan o’r arolwg wrth unrhyw sefydliad arall, boed hynny mewn adroddiadau sy’n deillio o’r data hwn neu mewn unrhyw ffordd arall. Bydd OECD yn cael copi o adroddiad pob ysgol a chyfres ddienw o ddata. Gallai OECD ddefnyddio’r data dienw i gynnal dadansoddiad pellach. Ni fyddant yn datgelu unrhyw un o adroddiadau unigol yr ysgolion wrth unrhyw drydydd parti heb gael caniatâd ysgrifenedig yr ysgol.