Cwestiynau Cyffredin

I weld hyn yn Saesneg cliciwch yma.

Gwasanaeth marcio â chymorth ar gyfer Profion Rhesymu Rhifiadol Blynyddoedd 2-9 2018, Cymru

Project code: WGNT

Beth yw nodau a dibenion y gwasanaeth?

Ar ran Llywodraeth Cymru, mae NFER yn anelu at gefnogi a datblygu arbenigedd athrawon ym maes rhesymu rhifiadol trwy gynnal gwasanaeth marcio â chymorth sy’n galluogi ysgolion i gael cymorth o safon uchel â marcio’u profion. Bydd y cymorth hwn yn cynnwys sesiynau marcio i ysgolion, digwyddiadau hyfforddi i gonsortia a chymorth drwy’r e-bost ar ôl y digwyddiadau ar gyfer ymarferwyr a ddaeth i’r sesiynau, i drafod unrhyw ymholiadau hyd at ddiwedd y cyfnod marcio.

Diben y gwasanaeth yw ymgorffori arbenigedd o ran marcio profion rhesymu rhifiadol mewn ysgolion ar draws Cymru a rhoi perchenogaeth i ysgolion ar ddeilliannau’r profion.

Pwy sy’n noddi NFER i gyflawni’r gwaith hwn?

Llywodraeth Cymru

Pwy all fynychu’r sesiynau marcio?

Mae pob ysgol a gynhelir yng Nghymru, sydd â disgyblion ym mlynyddoedd 7, 8 a 9, yn gymwys i anfon ymarferwyr i’r sesiynau marcio â chymorth. Bydd ysgolion arbennig ac UCDau hefyd yn cael gwahoddiad i fynychu sesiwn a bydd hawl ganddynt i anfon un athro i’r sesiynau hyn.

A oes rhaid i ysgolion gymryd rhan?

Caiff pob ysgol uwchradd yng Nghymru ei hannog i ddod i sesiwn marcio â chymorth. Bydd y digwyddiadau hyn yn rhoi cyfle i farcio papurau go iawn gyda chymorth ac arweiniad gan dîm marcio arbenigol sy’n cynnwys arbenigwyr ar rifedd, ac yn rhoi cymorth i ymarferwyr wrth farcio llawer o bapurau o fewn cyfnod byr. Fodd bynnag, nid yw’n orfodol i ysgol gymryd rhan.

Pam ddylwn i gymryd rhan?

Mae’r sesiynau’n cynnig datblygiad proffesiynol parhaus ac yn rhoi’r cyfle i ymarferwyr ennill arbenigedd marcio pellach. Mae’r cymorth wyneb-yn-wyneb, ar-lein a pharhaus a gynigir i ymarferwyr trwy gydol y cyfnod marcio yn pwysleisio dilysrwydd y data sy’n cael ei gasglu o’r profion. Bydd ysgolion yn cael tâl am fynychu’r sesiynau marcio â chymorth a bydd ymarferwyr unigol yn gallu hawlio’u treuliau teithio i’r sesiynau yn uniongyrchol oddi wrth NFER.

Sut rydw i’n cofrestru i fynychu?

Bydd y sesiynau marcio â chymorth yn cael eu cynnal o 10am i 5pm ar y dyddiadau ac yn lleoliadau canlynol.

Dyddiad

Lleoliad

Dydd Gwener 4 Mai

Gwesty Mercure Holland House, Caerdydd

Dydd Mawrth 8 Mai

Venue Cymru, Llandudno

Dydd Iau 10 Mai

Parc y Scarlets, Llanelli

Dydd Gwener 11 Mai

Metropole Hotel, Llandrindod Wells

Dydd Sadwrn 12 Mai

Stadiwm SSE Swalec, Caerdydd

Defnyddiwch y ffurflen gofrestru ar-lein a anfonwyd at eich ysgol i gadw lleoedd ar gyfer y nifer argymelledig o ymarferwyr yn eu dewis sesiwn/sesiynau. Bydd angen i ysgolion ddarparu manylion cyswllt ar gyfer yr ymarferwyr sy’n mynychu, eu dewis iaith ynghyd â’u dewis o ddigwyddiad.Bydd rhagor o wybodaeth am y sesiynau marcio’n cael eu hanfon at ymarferwyr unigol pan fyddant wedi trefnu eu lle.

Sut mae angen i mi baratoi ar gyfer y sesiynau marcio â chymorth?

Byddem yn annog pawb i ymgyfarwyddo â’r cynllun marcio ar gyfer y grŵp/grwpiau blwyddyn y byddant yn eu marcio cyn y sesiwn; bydd hyn yn sicrhau eich bod chi’n cael y budd mwyaf o’r sesiwn. Byddem yn eich annog chi i ddod â chynifer o bapurau profion ag y gallwch i’r digwyddiad; mewn sesiynau blaenorol, mae mynychwyr wedi marcio rhwng 80 a 200 o bapurau ym mhob sesiwn.

Sut gellid cael rhagor o wybodaeth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau, cysylltwch â ni ar 01753 637116 neu drwy anfon e-bost at WGSM@nfer.ac.uk

Sut caf i wybodaeth am yr asesiadau newydd arlein?

O’r flwyddyn academaidd nesaf (2018/19), bydd asesiadau arlein yn dod i mewn yn raddol dros gyflnod o dair blynedd gan ddechrau gyda’r Rhifedd Gweithdrefnol yn 2018/19. Dros amser bydd asesiadau arlein yn dod yn lle’r Profion Cenedlaethol papur cyfredol. Bydd y asesiadau arlein  newydd yn addasu lefel anhawster y cwestiynau er mwyn darparu profiad personol i bob dysgwr. Bydd rhagor o arweiniad ar gael er mwyn paratoi at yr asesiadau Rhifedd Gweithdrefnol yn 2018/19. Ceir cwestiynau cyffredin ar yr asesiadau arlein yma: http://learning.gov.wales/docs/learningwales/publications/171206-personalised-assessments-faq-cy.pdf

Sut fydd NFER yn defnyddio ac yn diogelu y data cofrestru a gesglir?

Bydd NFER yn sicrhau bod data cyfranogwyr yn cael ei brosesu’n ddiogel gan barchu eu cyfrinachedd. Mae trefniadau hir-sefydlog a monitro mewn grym i gasglu, prosesu, dadansoddi, storio ac yn y diwedd dinistrio’r data mewn modd diogel. Rydym yn sicrhau bod ein staff a phartneriaid yn deall pwysigrwydd diogelu data ac yn gweithredu o fewn y ddedfau diogelu data cyfredol sydd mewn grym.

Gweler isod ein datganiad preifatrwydd llawn am sut y prosesir eich data:Hysbysiad Preifatrwydd

 

Pwy sy’n gyfrifol am benderfynu sut mae eich gwybodaeth yn cael ei phrosesu?

Ar ran Llywodraeth Cymru, mae NFER yn darparu gwasanaeth marcio â chymorth ar gyfer Profion Rhesymu Rhifiadol Blynyddoedd 2-9. Mae’r cymorth hwn yn cynnwys sesiynau marcio ar gyfer ysgolion, digwyddiadau hyfforddi consortia a chymorth ar-lein ôl-ddigwyddiad ar gyfer ymarferwyr sy’n mynychu sesiynau. Mae NFER, fel rheolwr data, yn prosesu eich data personol i’w helpu i ddarparu’r gwasanaethau hyn.

Beth fyddwn ni’n ei wneud â’r wybodaeth a roddwch i ni?

Bydd yr holl wybodaeth a roddwch yn cael ei defnyddio i ddarparu’r gwasanaeth marcio â chymorth yn unig.

Ni fyddwn yn rhannu unrhyw wybodaeth a roddwch â thrydydd partïon at ddibenion marchnata nac yn storio unrhyw ddata amdanoch y tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd.

Bydd yr holl wybodaeth a roddwch yn cael ei gadw’n ddiogel gan NFER a thrydydd parti arall p’un a yw’r wybodaeth ar ffurf electronig neu ar bapur.

Pa wybodaeth y gofynnwn amdani, a pham?

Rydym ni’n casglu ac yn prosesu eich manylion cyswllt, enw eich ysgol ac unrhyw ofynion arbennig (er enghraifft, gofynion deietegol neu fynediad). Mae hyn yn ein galluogi i roi manylion i chi am wasanaethau a mynediad i’r cymorth ar-lein ôl-ddigwyddiad, a sicrhau bod eich anghenion yn cael eu bodloni yn ein digwyddiadau.

Nid ydym yn casglu mwy o wybodaeth nag y bo’n angenrheidiol i gyflawni ein dibenion datganedig, ac ni fyddwn yn ei chadw am gyfnod hwy nag y bo’n angenrheidiol.

Beth yw’r sail gyfreithiol ar gyfer gweithgareddau prosesu?

Ymdrinnir â’r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu data personol gan:

Erthygl 6 (1) (f) y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR), sy’n datgan bod ‘prosesu’n angenrheidiol at ddibenion y buddiannau cyfreithlon a geisir gan y rheolwr neu drydydd parti, heblaw pan fydd buddiannau neu hawliau a rhyddid sylfaenol gwrthrych y data’n drech na buddiant o’r fath, a fydd yn golygu bod angen diogelu’r data personol’.

Ein buddiant cyfreithlon ar gyfer prosesu eich data personol yw darparu’r gwasanaeth marcio â chymorth, gan ein galluogi i wneud yr holl drefniadau angenrheidiol ar gyfer y prosiect. Mae gennych yr hawl i wrthwynebu’r prosesu hyn os dymunwch. Cysylltwch â ni (gweler isod) i wneud hyn.

Wrth roi gwybod i ni am unrhyw ofynion deietegol neu fynediad, neu unrhyw ofynion arbennig eraill, gallech rannu data categori arbennig â ni (er enghraifft, ynglŷn â’ch iechyd). Ymdrinnir â’r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu’r math hwnnw o ddata gan Erthygl 9 (2) (g) y GDPR, sy’n datgan bod ‘prosesu’n ymwneud â data personol a wneir yn gyhoeddus gan wrthrych y data’.

Wrth roi gwybod i ni am unrhyw ofynion deietegol neu fynediad, neu unrhyw ofynion arbennig eraill, gallech rannu data categori arbennig â ni (er enghraifft, ynglŷn â’ch iechyd). Ymdrinnir â’r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu’r math hwnnw o ddata gan Erthygl 9 (2) (g) y GDPR, sy’n datgan bod ‘prosesu’n ymwneud â data personol a wneir yn gyhoeddus gan wrthrych y data’.

Sut byddwn yn cael gafael ar ddata personol?

Byddwn yn derbyn y data personol yn uniongyrchol gennych chi trwy ein harolwg cofrestru ar-lein a’n ffurflenni cofrestru papur.

Gyda phwy fydd y data personol yn cael ei rannu?

Byddwn yn rhannu gwybodaeth angenrheidiol â lleoliad y digwyddiad y byddwch chi’n ei fynychu.

A yw data personol yn cael ei drosglwyddo y tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd?

Ni fydd unrhyw ddata amdanoch yn cael ei storio na’i brosesu y tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd.

Am ba mor hir y cedwir data personol?

Ni fydd data’n cael ei gadw am gyfnod hwy nag y bo’n angenrheidiol ac fe’i dilëir yn unol â pholisi mewnol NFER. Bydd yr holl gofnodion electronig yn cael eu cadw am 6 mis ar ôl diwedd y prosiect y casglwyd y data ar ei gyfer.

A allaf atal fy nata personol rhag cael ei ddefnyddio?

Mae NFER yn trin eich data personol yn unol â’r hawliau a roddir i unigolion o dan ddeddfwriaeth diogelu data. Os byddwch eisiau i ni dynnu eich data yn ôl neu gywiro camgymeriadau ynddo ar unrhyw adeg, cysylltwch â Tom Kirkup ar WGSM@nfer.ac.uk.

Mewn rhai amgylchiadau, bydd gan wrthrychau data yr hawl i gyfyngu ar brosesu neu wrthwynebu prosesu. Cysylltwch â’n Swyddog Cydymffurfio. Mae ganddynt hefyd yr hawl i weld gwybodaeth a gedwir sy’n ymwneud â nhw. Gallwch wneud cais am fynediad gan wrthrych data trwy gysylltu â’n Swyddog Cydymffurfio.

Pwy allaf gysylltu ag ef ynglŷn â’r prosiect hwn?

Mae NFER yn gyfrifol am reoli’r prosiect hwn o ddydd i ddydd. Cysylltwch â Tom Kirkup ar WGSM@nfer.ac.uk os bydd gennych unrhyw ymholiadau.

Os byddwch yn pryderu ynglŷn â’r ffordd y mae’r prosiect hwn yn prosesu data personol, gofynnwn i chi godi’r mater gydag NFER trwy anfon neges e-bost at compliance@nfer.ac.uk. Fel arall, gallwch gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, sef y corff sy’n gyfrifol am orfodi deddfwriaeth diogelu data yn y Deyrnas Unedig, ar https://ico.org.uk/concerns/