Cymraeg | English

Project code: WGSM

Gwasanaeth marcio â chymorth ar gyfer Profion Rhesymu Rhifiadol Blynyddoedd 2-9 2017, Cymru

Beth yw nodau a dibenion y gwasanaeth?

Ar ran Llywodraeth Cymru, mae NFER yn anelu at gefnogi a datblygu arbenigedd athrawon ym maes rhesymu rhifiadol  trwy gynnal gwasanaeth marcio â chymorth sy’n galluogi ysgolion i gael cymorth o safon uchel â marcio’u profion. Bydd y cymorth hwn yn cynnwys sesiynau marcio i ysgolion, digwyddiadau hyfforddi i gonsortia a chymorth drwy’r e-bost ar ôl y digwyddiadau ar gyfer ymarferwyr a ddaeth i’r sesiynau, i drafod unrhyw ymholiadau hyd at ddiwedd y cyfnod marcio.

Diben y gwasanaeth yw ymgorffori arbenigedd o ran marcio profion rhesymu rhifiadol mewn ysgolion ar draws Cymru a rhoi perchenogaeth i ysgolion ar ddeilliannau’r profion.

Pwy sy’n noddi NFER i gyflawni’r gwaith hwn?

Llywodraeth Cymru

Pwy all fynychu’r sesiynau marcio?

Mae pob ysgol a gynhelir yng Nghymru, sydd â disgyblion ym mlynyddoedd 7, 8 a 9, yn gymwys i anfon ymarferwyr i’r sesiynau marcio â chymorth. Bydd ysgolion arbennig, ysgolion annibynnol ac UCDau hefyd yn cael gwahoddiad i fynychu sesiwn. Bydd hawl gan UCDau ac ysgolion arbennig i anfon un athro i’r sesiynau hyn. Codir tâl ar ysgolion annibynnol i fynychu’r sesiynau.

A oes rhaid i ysgolion gymryd rhan?

Caiff pob ysgol uwchradd yng Nghymru ei hannog i ddod i sesiwn marcio â chymorth. Bydd y digwyddiadau hyn yn rhoi cyfle i farcio papurau go iawn gyda chymorth ac arweiniad gan dîm marcio arbenigol sy’n cynnwys arbenigwyr ar rifedd, ac yn rhoi cymorth i ymarferwyr wrth farcio llawer o bapurau o fewn cyfnod byr. Fodd bynnag, nid yw’n orfodol i ysgol gymryd rhan.

Pam ddylwn i gymryd rhan?

Bydd ysgolion yn cael tâl am fynychu’r sesiynau marcio â chymorth a bydd ymarferwyr unigol yn gallu hawlio’u treuliau teithio i’r sesiynau yn uniongyrchol oddi wrth NFER. Mae’r sesiynau’n cynnig datblygiad proffesiynol parhaus ac yn rhoi’r cyfle i ymarferwyr ennill arbenigedd marcio pellach. Mae’r cymorth wyneb-yn-wyneb, ar-lein a pharhaus a gynigir i ymarferwyr trwy gydol y cyfnod marcio yn pwysleisio dilysrwydd y data sy’n cael ei gasglu o’r profion. 

Sut rydw i’n cofrestru i fynychu?

Bydd y sesiynau marcio â chymorth yn cael eu cynnal o 10am i 3.30pm ar y dyddiadau ac yn lleoliadau canlynol.

Dyddiad

Lleoliad

Dydd Gwener 5 Mai

Stadiwm y Principality, Caerdydd

Dydd Mawrth 9 Mai

Venue Cymru, Llandudno

Dydd Iau 11 Mai

Parc y Scarlets, Llanelli

Dydd Sadwrn 13 Mai

Stadiwm Dinas Caerdydd, Caerdydd

Dydd Mawrth 16 Mai

Glasdir, Llanrwst

Defnyddiwch y ffurflen gofrestru ar-lein a anfonwyd at eich ysgol i gadw lleoedd ar gyfer y nifer argymelledig o ymarferwyr yn eu dewis sesiwn/sesiynau. Bydd angen i ysgolion ddarparu manylion cyswllt ar gyfer yr ymarferwyr sy’n mynychu, eu dewis iaith ynghyd â’u dewis o ddigwyddiad.Bydd rhagor o wybodaeth am y sesiynau marcio’n cael eu hanfon at ymarferwyr unigol pan fyddant wedi trefnu eu lle.

Sut mae angen i mi baratoi ar gyfer y sesiynau marcio â chymorth?

Byddem yn annog pawb i ymgyfarwyddo â’r cynllun marcio ar gyfer y grŵp/grwpiau blwyddyn y byddant yn eu marcio cyn y sesiwn; bydd hyn yn sicrhau eich bod chi’n cael y budd mwyaf  o’r sesiwn. Byddem yn eich annog chi i ddod â chynifer o bapurau profion ag y gallwch i’r digwyddiad; mewn sesiynau blaenorol, mae mynychwyr wedi marcio rhwng 80 a 200 o bapurau ym mhob sesiwn.

Sut bydd NFER yn defnyddio ac yn diogelu’r data cofrestru sydd wedi’i gasglu?

Bydd NFER yn sicrhau bod data’r bobl sy’n cymryd rhan yn cael ei brosesu’n ddiogel a’n bod yn parchu’u preifatrwydd. Mae gennym weithdrefnau a monitro sefydledig ar waith i gasglu data, ei brosesu, ei ddadansoddi, ei archifo ac, yn y pen draw, ei waredu, mewn modd diogel. Rydym yn sicrhau bod ein staff a’n partneriaid yn ymwybodol o bwysigrwydd diogelwch data ac rydym yn gweithredu yn unol â darpariaethau Deddf Diogelu Data 1998.

Sut gellid cael rhagor o wybodaeth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau, cysylltwch â ni ar 01753 637116 neu drwy anfon e-bost at wgsm@nfer.ac.uk